מימון פלוס והקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה

מסלול לנפגעי נגיף הקורונה:

על רקע התפרצות נגיף הקורונה, הוחלט על הקמת מסלול הלוואות ייעודי שעיקרו סיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים תזרימיים כתוצאה מהשפעות התפרצות הנגיף. המסלול מוצע במסגרת פעילותה של קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה.

תנאי ההלוואה:

המסלול מיועד להעמדת הלוואות למימון הון חוזר לעסקים (מסלול זה נועד לסיוע במימון הפעילות השוטפת לעסקים הנתקלים בבעיות תזרימיות הנובעות מהפער הקיים בין אשראי הספקים לאשראי הלקוחות) שיציגו קשר בין הקשיים התזרימיים וצרכי ההון החוזר של העסק לבין התפרצות הנגיף. כל בקשה תוגש בצירוף השאלון והמסמכים הנדרשים במסלול הון חוזר ובצירוף שני מסמכים נוספים:

 1. הצהרה חתומה בפני עו"ד, המפרטת את הקשר התוצאתי בין צרכי התזרים שהוצגו להתפרצות הנגיף.
 2. תחזית חודשית של רווח והפסד לשנת הפעילות הקרובה.

סכום הלוואה מקסימלי: עד  500,000 ש"ח  או עד 8% מהמחזור השנתי האחרון – הגבוה מבניהם.

בטוחות: העמדת בטוחה בשיעור של 10% מגובה ההלוואה המאושרת.

תקופת הלוואה: הלוואה לתקופה של  עד 5 שנים, אפשרות לדחיית תשלום הקרן ההלוואה (גרייס) לתקופה של עד 6 חודשים.
פטור מעמלת הבדיקה הכלכלית: עסקים העונים על הקריטריונים במסלול זה יהיו פטורים מתשלום עבור הבדיקה הכלכלית שמשולם לאגף החשב הכללי ע"ס 250 ₪

זמני טיפול בבקשה: זמני טיפול בבדיקת הבקשה לקבלת הלוואה במסלול זה יקוצרו לעד 9 ימי עבודה בבנק הנבחר. כמו כן, מימון פלוס וצוות יועציה יקצרו את זמני הטיפול בבקשות הלוואה במסלול ייעודי זה.

תהליך בקשת ובחינת ההלוואה: הבקשה תוגש למימון פלוס וצוות יועציה המנוסים, אנו מבצעים התאמה לגוף המתאם וככל שהמלצתו תהיה חיובית, היא תעלה לדיון בוועדת אשראי באחת מהשותפויות הפיננסיות שיבחרו על ידי בעל העסק.

 

רשימת מסמכים שיש לצרף לבקשה להלוואה עבור עוסק מורשה/שותפות בלתי רשומה

 1. שאלון הגשה – מסלול לנפגעי קורונה (בפורמט PDF).
 2. סט תצהירים עבור עוסק מורשה/שותפות בלתי רשומה.
 3. צילום ת"ז והספח של הבעלים.
 4. דו"חות ומידע פיננסי:
 5. דו"חות רווח והפסד לשנים 2017-2018
 6. מאזן בוחן לשנים[1] 2019-2020
 7. שומות מס לשנים 2017-2018
 8. דו"חות מע"מ לשנים 2019-2020
 9. דוחות בנקאיים וחוץ בנקאיים- בכל חשבונות העסק והחשבונות הפרטיים של בעלי העסק:
  • ריכוז יתרות
  • פירוט הלוואות
  • דפי עו"ש בגין שלושה חודשים אחרונים
 10. בגין חברות קשורות ועסקים קשורים[2] (במידה ויש חו"ז בעלים או חברות קשורות פתוח):
  • דוחות מבוקרים או סקורים לשנים 2017-2018.
  • מאזן בוחן לשנים 2019-2020 (תוצאתי + מאזני).
  • ריכוז יתרות של כלל חשבונות הבנק
  • במידה והחברה או העסק לא פעילים יש להציג לכך אישור רו"ח עם התייחסות לעניין העדר חובות לרשויות המדינה.
 11. כל מסמך נוסף התומך בבקשת ההלוואה.

[1] יש לדרוש מאזן לשנה הנוכחית, ובמידה ואין דוחות מבוקרים, גם לשנה קודמת.

[2] חברה או עסק שבשליטת בעלי העסק המגיש את בקשת ההלוואה, או שבשליטת אחד מבני משפחתו מדרגה ראשונה.